Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Slajd 2 Slajd 3 Slajd 4

Bractwo Celestyńskie

Celestyńskie Bractwo Modlitewne założył ks. Krzysztof Orzeł kapłan diecezji tarnowskiej dnia 24 kwietnia 2008 roku w Łącku, w parafii w której bł. S. Celestyna Faron przyjęła sakrament chrztu świętego. Erygowanie Bractwa miało miejsce dnia 26 kwietnia 2009 roku przez biskupa diecezji tarnowskiej Wiktora Skworca. Podczas homilii biskup powiedział: „Cieszę się, że ta troska o własne i innych dusze, skonkretyzuje się w celestyńskim stowarzyszeniu modlitewnym. Wypraszajcie dla siebie i całego świata Boże miłosierdzie, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do szczęśliwej wieczności”.

Po mszy św. Ordynariusz tarnowski poświęcił sztandar nowopowstałego w Łącku Bractwa Celestyńskiego, którego celem jest modlitwa za kapłanów.

Na terenie prowincji tarnowskiej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP Celestyńskie Bractwo Modlitewne istnieje w parafiach: Łącko, Kamienica, Porąbka Uszewska, Otwinów

Statut Bractwa

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1 „Celestyńskie Bractwo Modlitewne”, nazywane w skrócie Bractwem jest stowarzyszeniem katolickim wiernych.
1.2 Głównym ośrodkiem Bractwa jest Kościół Parafialny w Łącku, gdzie bł. Siostra Celestyna Faron przyjęła chrzest.
1.3 Terenem działalności Bractwa jest Diecezja Tarnowska oraz domy zakonne Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP „Starowiejskich” i związane z nimi Parafie lub Wspólnoty, z zachowaniem kan. 312 § 2 KPK.
1.4 Bractwo może zakładać oddziały terenowe (parafialne i zakonne), zgodnie z niniejszym statutem.
1.4. Moderatorem Bractwa jest każdorazowy proboszcz Parafii Łącko lub inny wyznaczony przez niego kapłan.
1.5. Bractwo posiada swój sztandar w Łącku. Także oddziały terenowe mogą posiadać swoje sztandary.

§ 2. Cel Bractwa
Celem i zadaniem Bractwa jest:
2.1. Szerzyć wśród bliskich kult bł. Siostry Celestyny.
2.2. Troszczyć się o jedność i miłość w rodzinach.
2.3. Modlić się w intencji kapłanów, w szczególności za tych, którzy przeżywają różne trudności na drodze swojego powołania kapłańskiego.
2.4. Dbać o chrześcijańskie wychowanie dzieci oraz troszczyć się o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
2.5. Roztropnie i z miłością przyczyniać się do pojednania ludzi poróżnionych ze sobą lub wrogo do siebie nastawionych.

§ 3. Członkowie Bractwa
3.1. Członkami Bractwa mogą być katolicy świeccy, osoby duchowne i zakonne, zgodnie z kan. 298 § 2 i 307 KPK, które przystąpiły do I Komunii św., pragnący realizować cele i zadania Bractwa.
3.2. Małoletni, poniżej 18 roku życia, przyjmowani są do Bractwa, po przedstawieniu pisemnej zgody jednego z rodziców lub prawnych opiekunów.
3.3. Aby zostać członkiem Bractwa należy wpisać się do „Księgi Bractwa" wystawianej podczas comiesięcznego spotkania we wspólnotach gdzie Bractwo zostało powołane. Świadectwem przynależności do Bractwa jest „Legitymacja Bractwa” wydana przez Moderatora Bractwa albo Animatora Oddziału.
3.4. Członkiem Bractwa nie może zostać ten, kto publicznie odstąpił od wiary katolickiej, albo zerwał łączność ze wspólnotą Kościoła (por. kan. 316 § 1 KPK).
3.5. Wystąpienie z Bractwa może nastąpić w każdej chwili po pisemnej prośbie złożonej na ręce animatora lub skreśleniu z listy na podstawie sytuacji, która skutkuje zaprzestaniem realizacji głównych celów Bractwa (np. śmierć, niepoczytalność, trwały sposób życia niezgodny z zasadami wiary).
§ 4. Obowiązki członków Bractwa
Członek Bractwa:
4.1. W każdy 24 dzień miesiąca (dzień urodzin bł. Siostry Celestyny), w miarę możliwości uczestniczy we Mszy świętej, przyje Komunię św. i modli się w intencjach kapłanów a szczególnie za tych, którzy przeżywają różne trudności (choroba, kłopoty w parafii, odstępstwo, zaniedbanie lub porzucenie posługi kapłańskiej).
4.2. Każdego dnia odmawia przypisane modlitwy podane jako „Codzienna Modlitwa Celestyńskiego Bractwa Modlitewnego” (załącznik do Statutu). Tekst modlitwy można otrzymać w domach zakonnych Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP „Starowiejskich" lub w Głównym Ośrodku w Łącku.
4.3. W codziennym życiu buduje pokój i zaufanie.

§ 5. Sprawy formalne związane z powstawaniem Oddziałów Bractwa
5.1. W celu powołania Oddziału Bractwa, osoba inicjująca jego powstanie winna zgłosić ten fakt do Moderatora Bractwa w Łącku.
5.2. Minimalna liczba członów, potrzebna do formalnego powołania Oddziału Bractwa, wynosi 10 osób. Pojedyncze osoby mogą zgłaszać się listownie do Głównego Ośrodka Bractwa w Łącku.
5.3. Osoba zgłaszająca powstanie Oddziału Bractwa zostaje Animatorem Bractwa na terenie danej wspólnoty lub parafii.
5.4. Zgłoszenie musi być poparte zgodą osoby odpowiedzialnej za duszpasterstwo na terenie, gdzie powstaje Oddział Bractwa (np. proboszcz, przełożony itp.)
5.5. Formularz zgłoszenia musi zawierać:
a. imię i nazwisko animatora Oddziału
b. nazwę i adres parafii lub wspólnoty gdzie powstaje Oddział,
c. zgodę duszpasterza lub przełożonego,
d. imienną listę członków oraz podpisaną przez nich zgodę na przetwarzanie danych w ramach statutowej działalności Bractwa.
5.6. Każdy formalnie powołany Oddział Bractwa powinien posiadać swoją „Księgę Bractwa”.
5.7. Do końca stycznia każdego roku Animator ma obowiązek przesłać do wiadomości Moderatora aktualną listę osób należących do Bractwa.
5.8. Moderator Bractwa odpowiada za działalność tylko tych oddziałów, które zostały formalnie zgłoszone.
5.9. Raz w roku Moderator Bractwa, po konsultacji z Przełożoną Generalną Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP „Starowiejskich”, ogłasza miejsce spotkania dla wszystkich Oddziałów Celestyńskiego Bractwa.
5.10.Każdy Oddział Bractwa raz w roku organizuje, w dowolnie wybranym przez siebie czasie, kwestę wśród swoich członków na działalność związaną z kolportażem informacji, legitymacji, broszur, przesyłaniem poczty, wspólnymi spotkaniami, itp.

§ 6 Postanowienia końcowe
W sprawach spornych decyzje podejmuje Biskup Tarnowski. Tymi, którzy mogą służyć radą są: Siostra Generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP „Starowiejskich”, Moderator Bractwa oraz Animatorzy poszczególnych Oddziałów Bractwa.

Modlitwy do bł. Celestyny

CODZIENNA MODLITWA BRACTWA

Ojcze Niebieski dziękuję Ci za dar mę¬czeństwa i wytrwania w miłości, jakiego udzieliłeś błogosławionej S. Celestynie, któ¬ra wśród tortur, głodu i wyniszczenia w obo¬zie koncentracyjnym, trwała przy krzyżu na¬szego Pana Jezusa Chrystusa, pozostając wierną swemu powołaniu chrześcijańskiemu i zakonnemu aż do męczeństwa. Za jej wstawiennictwem udziel mi łaski o którą z ufnością i pokorą Cię proszę. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... Chwała Ojcu....

LITANIA DO BŁ. SIOSTRY CELESTYNY

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże - zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Trójco Jedyny Boże - zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo - módl się za nami
Błogosławiona Celestyno - módl się za nami
Męczennico z Auschwitz
Córko gór, kochająca ciszę i piękno przyrody
Zapatrzona w miłość ofiarną św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Kochająca Boga ponad wszystko
Żyjąca nabożeństwem pierwszych piątków miesiąca
Rozmiłowana w modlitwie różańcowej
Wybierająca drogę Służebniczki Niepokalanej
Służebniczko serca cichego i pełnego dobroci
Oblubienico Baranka Niepokalanego
Adoratorko Jezusa Eucharystycznego
Wierna natchnieniom Ducha Świętego
Naśladowczyni Niepokalanej Maryi
Wzorowa córko Kościoła i Ojczyzny
Przykładzie wierności radom ewangelicznym
Wzorze bezinteresownej miłości bliźniego
Opiekunko i wychowawczyni dzieci i młodzieży
Troskliwa matko sierot i opuszczonych
Niosąca pokrzepienie i ulgę w cierpieniu
Ofiarująca swoje życie za kapłana
Dzieląca serce i chleb ze współwięźniami
Wypełniająca heroicznie Wolę Bożą
Modląca się za oprawców
Pokrzepiająca współwięźniów mocą swej wiary
Budząca nadzieję w sercach zrozpaczonych
Mistycznie zjednoczona z agonią Chrystusa
Ciesząca się z Chrystusem chwałą zmartwychwstania
Patronko umierających w cierpieniu i samotności
Patronko modlących się za kapłanów
Pośredniczko u tronu łaski
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami Błogosławiona Celestyno W: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Ojcze niebieski, Ty w męczeńskiej śmierci Błogosławionej Siostry Celestyny ukazałeś cuda swojej łaski. Spraw, abyśmy wzywając jej wstawiennictwa osiągnęli postęp w świętości oraz łaskę, o którą z ufnością Cię prosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. W: Amen

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej