Zgromadzenie Sióstr Służebniczek
Prowincja Tarnowska
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP
"Posłani w pokoju Chrystusa"
Edmund Slajd 2 Celestyna Slajd 4

„Renowacja zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena w Radomyślu Wielkim”

 

ww   pobrane (1)          pl_lad_

Radomyśl Wielki, 15.09.2023r.

 

INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które prowadzone było z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zgodnie z zasadą transparentności i konkurencyjności, w formie zapytania ofertowego, na wykonanie przedmiotu zamówienia pn.: „Renowacja zabytkowej kapliczki św. Jana Nepomucena w Radomyślu Wielkim” realizowanego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

informuje, że

wybrano ofertę złożoną przez

USŁUGI REMONOTOWO-BUDOWLANE

ORAZ HANDEL MATERIAŁAMI

BUDOWLANYMI

Pytka Artur

ul. Armii Krajowej 10, 39-310 Radomyśl Wielki

NIP: 8721798512

REGON: 830467155

 Uzasadnienie wyboru:  Jedyna oferta złożona w postępowaniu. Wybrany Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu. Oferta wybranego Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w oparciu o podane w zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert.

  

s. Przełożona

Małgorzata Więcek

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej